Blockchain Alliance Warsaw

18 Grudnia 2018, 10:00-18:00 (Wtorek)

Zobacz na mapie

Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA BLOCKCHAIN ALLIANCE WARSAW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu BLOCKCHAIN ALLIANCE WARSAW, zwanym dalej "Wydarzeniem".

2. Organizatorem Wydarzenia jest BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857

3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku w miejscu:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.

4. Informacje organizacyjne dotyczące Wydarzeniem oraz program Wydarzenia publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia: www.blockalliance.io lub Evenea wydarzenia.

5. Informacje te są na bieżąco aktualizowane przez Organizatora Wydarzenia.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

1. Uczestnikiem Wydarzenia może być osoba fizyczna, prawna, która zgłosiła uczestnictwo w Wydarzeniu i wniosła wymaganą opłatę za uczestnictwo w Wydarzeniu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa przez przesłanie wypełnionego indywidualnego formularza rejestracyjnego

( Evenea wydarzenia ) lub dostępnego na stronie internetowej do linku Wydarzenia www.blockalliance.io oraz wniesienia opłaty za Wydarzenie.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu wymaga zapoznania się z treścią i zaakceptowania niniejszego Regulaminu Wydarzenia.

4. Opłata za Wydarzenie uiszczana jest przy zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu przez system płatności on line znajdujący się na stronie www.blockalliance.io lub Evenea wydarzenia.

5. Organizator nie zapewnia noclegu oraz parkingu.

6. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały (jeśli są oferowane w Wydarzeniu na opisie biletu), poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch (dla biletów typu Adopter, chyba, że Organizator postanowił inaczej, co wynika z opisu biletu), kawa, herbata, woda.

7. Przesłanie przez system Evenea wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy jest BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857 a Zgłaszającym.

8. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane automatycznie przez system Evenea wraz z fakturą proforma lub fakturą vat w późniejszym terminie na podany adres e-mail. Nie zostają wysyłane automatycznie.

9. Nadesłanie zgłoszenia przez Evenea jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż przed wydarzeniem.

10. Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem przez system Evenea lub na konto PLN: BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa; 43 1140 1010 0000 5433 5900 3492; mBank.

11. Nie dokonanie wpłaty w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.

12. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inna osoba lub pracownik firmy.

III. PRAWA ORGANIZATORA

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznego programu Wydarzenia, jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od Organizatora utrudniające zachowanie programu Wydarzenia bez zmian. Zmiana programu Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu opłaty za Wydarzenie w całości lub części, ani do żądania odszkodowania od Organizatora.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub odwołania tego wydarzenia w przypadku wystąpienia przyczyn nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających organizację Wydarzenia w planowanym terminie.

3.Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych przez uczestnika w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu.

IV. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w Wydarzeniu jest podana na stronie:

www.blockalliance.io lub stronie www Evenea należącej do Organizatora.

Opłata jest pobierana za bilety

 • Enthusiast
 • Adopter

Opłacie nie podlega bilet

 • "zainteresowani na kolejne wydarzenie w innym terminie (REJESTRACJA) w celu poinformowania o kolejnych inicjatywach".
 • Blockchain Observer

Opłata za rejestrację biletu

 • Partner - 1,23 PLN

2. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje wyłącznie:

- udział w części merytorycznej wydarzenia,

- catering podczas wydarzenia,

- udział w części bankietowo-networkingowej (dla posiadaczy biletu Adopter lub zaproszone osoby).

3. Inne koszty i wydatki poniesione przez Uczestnika związane z uczestnictwem w Wydarzeniu pokrywane są przez Uczestnika we własnym zakresie.

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wnoszona jest w złotych polskich lub równowartości ich w bitcoin, po zakończeniu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu, za pośrednictwem systemu płatności Evenea lub InPay dla płatności w bitcoin. W przypadku posiadania konta w innej walucie, opłata zostanie przewalutowana zgodnie z kursem bankowym użytkownika. Koszt przelewu, opłat i wpłat, przewalutowania do systemu Evenea pokrywa wpłacający.

5. Organizator wystawia fakturę VAT za uczestnictwo w Wydarzeniu na życzenie uczestnika na podstawie informacji zawartych w wypełnionym formularzu rejestracyjnym, wyrażone nie później nie później niż 2 miesiące od momentu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu.

V. ZASADY REZYGNACJI I ZWROTÓW OPŁAT

1. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w Wydarzeniu z przyczyn osobistych, może bez ponoszenia dodatkowych opłat, zgłosić na swoje miejsce inną osobę. Informację o zmianie Uczestnika należy przekazać na adres mailowy: hello@blockalliance.io, nie później niż 1 sierpnia do godz. 12.00. Opłata wniesiona przez Uczestnika nie podlega w takiej sytuacji zwrotowi i pokrywa koszty uczestnictwa w Wydarzeniu osoby zgłoszonej przez Uczestnika.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Zjeździe z przyczyn innych niż wymienione w pkt. III.2 nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych opłat.

6. Nieobecność Uczestnika w Wydarzeniu nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych opłat od Organizatora.

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Wydarzenia należy kierować w formie pisemnej na adres www Organizatora w terminie 7 dni od dnia Wydarzenia [ hello@blockalliance.io ]

2. Reklamacje przesłane po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje prawidłowo wniesione rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora Wydarzenia w sprawie reklamacji ma charakter ostateczny.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Wydarzenia jest BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857.

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: hello@blockalliance.io

3. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia przetwarzane będą w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych oraz badawczych i statystycznych w ramach Wydarzenia.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika będą udzielone przez Uczestnika zgody podczas zakupu biletów

 • Enthusiast
 • Adopter
 • Observer
 • "zainteresowani na kolejne wydarzenie w innym terminie (REJESTRACJA) w celu poinformowania o kolejnych inicjatywach"

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Wydarzenia są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przez BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857 oraz jej partnerów handlowych;

 • przy organizacji następnych: szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857 lub ich partnerów handlowych, zgodnie z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2018 poz. 1000);
 • otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez firmę BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857 oraz jej partnerów handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.);
 • upoważnienia BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857 oraz jej partnerów handlowych do wystawienia faktury pro forma lub faktury vat bez mojego podpisu;
 • wyrażenia zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez BLOCKCHAIN ALLIANCE w ramach prowadzonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp", ul. Żurawia 6/12 lok.766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, KRS: 0000442857 oraz jej partnerów handlowych w celu realizacji działań promocyjnych i marketingowych przez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych wykonanych w związku z organizacją i realizacją Wydarzenia (w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 2006 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.);

w związku zapoznaniem się z regulaminem uczestnictwa i akceptacją warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.

7. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

11. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.